• Nederlands
 • Français
 • English
 • Polski
 • Español
 • Nederlands
 • Français
 • English
 • Polski
 • Español
 • Zasady i warunki

  1. Ogólne

  Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania mają zastosowanie do korzystania ze strony internetowej www.azull.info i wszystkich jej podstron (zwanych dalej „Witryną”), a także wszelkich innych usług oferowanych przez Azull z siedzibą w La Manga Club, Murcia, Hiszpania (zwana dalej „Azull” lub „My” lub „Nas”), z hiszpańskim numerem firmy B30828016, właścicielem i operatorem Witryny”
  Azull działa w kilku biurach w Hiszpanii i Belgii.
  Każde biuro Azull jest niezależne prawnie i finansowo. Numery VAT i BIV biur znajdują się na naszej stronie z informacjami prawnymi.

  Termin „Usługa” użyty w niniejszych Ogólnych Warunkach Korzystania odnosi się do całości – odwiedzania i/lub korzystania z – Witryny, jak również wszelkich innych usług oferowanych przez nas w Witrynie lub za jej pośrednictwem.

  Samo korzystanie z Usługi oznacza, że ​​przeczytałeś i zaakceptowałeś niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania (zwane dalej „OWH”).

  Aktualne OWU mogą zostać zmienione lub poprawione w dowolnym momencie. Zmienione lub poprawione TOS zaczną obowiązywać od momentu ich opublikowania w Witrynie. W tej witrynie internetowej można w każdej chwili zapoznać się z najnowszą wersją GTU.

  Azull zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania (części) Usługi w dowolnym momencie, tymczasowo lub na stałe, z uprzednim powiadomieniem lub bez.

  2. Korzystanie z Usługi

  Aby korzystać z Usługi, musisz mieć ukończone 18 lat. Osobom niepełnoletnim chcącym korzystać z Usługi musi towarzyszyć co najmniej jeden z rodziców. W żadnym wypadku Azull nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi przez osoby niepełnoletnie bez nadzoru rodzicielskiego.

  Korzystanie z Serwisu odbywa się na własne ryzyko. Usługa jest świadczona na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”.

  Jako użytkownik Serwisu zgadzasz się zrozumieć i zaakceptować następujące zakazy:

  • Nie wolno zbierać i/lub używać nazw użytkowników, haseł, adresów e-mail lub innych danych osobowych użytkowników w jakimkolwiek celu.
  • Nie wolno używać „metatagów” ​​bez wyraźnej i uprzedniej pisemnej zgody Azull.
  • Nie możesz używać Usługi do nieautoryzowanych reklam, w tym za pośrednictwem spamu, łańcuszków lub niechcianych wiadomości e-mail.
  • Zabrania się korzystania z eksploracji danych, robotów, screen scrapingu lub podobnych narzędzi do gromadzenia danych w Usłudze, chyba że za wyraźną i uprzednią pisemną zgodą Azull. Nie możesz „ramować” ani używać „technik ramek” w żadnej części Usługi bez wyraźnej pisemnej zgody.
  • Zabrania się kopiowania, reprodukowania, reprodukowania, sprzedawania, odsprzedaży lub wykorzystywania jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi bez wyraźnej i uprzedniej pisemnej zgody Azul.
  • Nie możesz przesyłać ani publikować spamu.
  • Nie możesz przesyłać, publikować ani przesyłać robaków, wirusów ani żadnego innego kodu o charakterze destrukcyjnym.
  • Nie możesz zmieniać, modyfikować ani włamywać się do Usługi ani zmieniać strony internetowej strony trzeciej, aby wyglądała na powiązaną z Usługą świadczoną przez Azull.
  • Użytkownikowi nie wolno korzystać z Usługi w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu. Podczas korzystania z Usługi nie możesz przekraczać ograniczeń jakiegokolwiek obowiązującego prawa (w tym między innymi prawa autorskiego i prawa dotyczącego baz danych).
  • Zabrania się korzystania z Usługi w celach komercyjnych; dozwolone jest wyłącznie prywatne korzystanie z Usługi.

   

  Dozwolone jest tworzenie „hiperłącza” z własnej witryny internetowej do strony głównej Naszej Witryny. W przypadku, gdy chcesz utworzyć „głęboki link” do określonej treści w Witrynie, musisz uzyskać Naszą wyraźną i uprzednią zgodę.

  Zgadzasz się, że Azull może korzystać z usług stron trzecich i „partnerów hostingowych” w celu zapewnienia niezbędnego sprzętu, oprogramowania, przestrzeni dyskowej oraz niezbędnej sieci i powiązanych technologii niezbędnych do funkcjonowania Usługi.

  Podczas korzystania z Usługi Azull może wysyłać pliki „cookies” z domeny (strony internetowej). Plik cookie to mały plik, wysyłany przez serwer internetowy do Twojej przeglądarki, który jest przechowywany na dysku twardym Twojego komputera. Pliki cookies są niezbędne do optymalnego korzystania z Serwisu. nie przechowuje żadnych danych osobowych w pliku cookie, który może służyć do identyfikacji osoby, ani nie używa plików cookie do celów śledzenia.

  Linki do innych stron internetowych

  Witryna może zawierać hiperłącza do treści osób trzecich lub do witryn obsługiwanych przez osoby trzecie. Azull nie ma kontroli nad treścią ani innymi cechami tych witryn lub stron internetowych i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakość ani za poprawność treści lub innych cech tych witryn. Operatorzy tych stron internetowych ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących produktów i/lub usług, które oferują na swojej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem, w tym między innymi przepisów dotyczących ochrony konsumentów, odległości sprzedaży, przepisów dotyczących cen itp.

  Wiarygodność informacji w Witrynie

  Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność, aktualność, kompletność i dokładność informacji i innych treści, które można znaleźć w Serwisie lub za jego pośrednictwem, w żadnym wypadku nie możemy ponosić odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, w szczególności materialne, niematerialne lub inne szkody powstałe w wyniku korzystania z informacji i innych treści Serwisu. To samo dotyczy plików pobranych z lub za pośrednictwem Serwisu.

  W szczególności dokładamy wszelkich starań, aby regularnie aktualizować ogłoszenia nieruchomości w naszym Serwisie. Nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w treści ogłoszenia lub jeśli nieruchomość nie jest już dostępna w momencie oglądania ogłoszenia.

  Ogłoszenie w żaden sposób nie stanowi oferty w sensie prawnym. Dlatego zdecydowanie zalecamy, abyś przed podjęciem decyzji (zakup, wynajem,…) w sprawie nieruchomości skontaktował się z nami osobiście w celu sprawdzenia, czy informacje i dostępność nieruchomości są prawidłowe i aktualne. Informacje na naszej stronie internetowej mają zawsze charakter tymczasowy i muszą być zawsze przez nas potwierdzane, w szczególności, ale nie wyłącznie, w odniesieniu do cen.
  Przetwarzanie danych osobowych

  Niektóre funkcjonalności naszego Serwisu mogą być uzależnione od uprzedniego podania określonych danych osobowych; ma to na celu zagwarantowanie płynnego kontaktu i/lub dostarczenie prawidłowych informacji.

  Użytkownik przekazujący dane osobowe gwarantuje Nam ich poprawność.

  Szanujemy przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane w centralnej bazie danych Azull w celu pomyślnej realizacji powierzonych jej zadań. Na prosty pisemny wniosek, skierowany do Azull, Apartado 74, La Manga Club, Murcia, Hiszpania, możesz zapoznać się z tymi danymi i możesz je zmodyfikować i/lub usunąć, jeśli są niekompletne, nieprawidłowe lub nieistotne (ustawa z dnia 8 grudnia 1992).

  3. Prawa własności intelektualnej

  Teksty, rysunki, zdjęcia, filmy, obrazy, dane, bazy danych, oprogramowanie, nazwy, nazwy handlowe i domeny, marki, logo i inne elementy Usługi są chronione prawami własności intelektualnej i należą do Azull lub stron trzecich.

  Wszystkie zbiory danych Serwisu podlegają ochronie prawnej w odniesieniu do baz danych, zarówno pod względem struktury, jak i zawartości.

  Azull udziela każdemu użytkownikowi Usługi niewyłącznej, nieprzenoszalnej i w dowolnym momencie odwołalnej licencji na dostęp do Witryny na jednym komputerze, wyświetlanie treści Usługi i, w razie potrzeby, pobieranie jej wyłącznie w celu pobrania takich treść konsultacja.
  Powielanie treści jest dozwolone tylko pod następującymi warunkami: użytkownik może wydrukować jedną kopię treści Serwisu wyłącznie do użytku osobistego, pod warunkiem, że nie modyfikuje treści w żaden sposób i że zachowuje wszelkie prawa autorskie i informacje o pochodzeniu utrzymuje Strona internetowa.

  Z wyjątkiem przypadków określonych powyżej, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Azul, zabrania się przechowywania, powielania, modyfikowania, ujawniania, rozpowszechniania, przesyłania, sprzedawania lub w inny sposób jakichkolwiek informacji i treści dostarczanych w ramach Usługi lub za jej pośrednictwem. osoby trzecie.

  Azull, jego logo, ikony i nazwy handlowe podlegają przepisom o ochronie nazw. Nie mogą być używane w połączeniu z jakimkolwiek innym produktem lub usługą w sposób, który mógłby wprowadzić w błąd, zdyskredytować lub w inny sposób szkodzić.

  Oświadczenie o naruszeniu własności intelektualnej

  Azull zawsze dąży do poszanowania praw własności intelektualnej. Właściciele tych praw mogą w dowolnym momencie poinformować Azull, jeśli uważają, że oni sami lub użytkownik usługi Azull naruszają swoje prawa. Powiadomienia te należy przesyłać do nas pocztą elektroniczną na adres: mail@azull.info.

  Prosimy o wyraźne podanie treści chronionych prawami własności intelektualnej oraz adresu URL danych w Serwisie, które zostały naruszone lub naruszone, a także pozostawienie wystarczających informacji, aby umożliwić nam kontakt z Tobą (adres, adres e-mail, numer telefonu).

  4. Ograniczenie odpowiedzialności

  Zgadzasz się i oświadczasz, że Azull nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie, przypadkowe lub specjalne, wynikowe lub przypadkowe szkody, w tym, bez ograniczeń, odszkodowanie z tytułu utraconych zysków, wartości firmy, użytkowania, danych lub innych szkód niematerialnych.

  na podstawie:

  • Zakłócenia, przerwy lub błędy w świadczeniu usługi elektronicznej lub informacjach uzyskanych za pośrednictwem Usługi;
  • Wirusy, które pomimo środków ostrożności występują w Witrynie;
  • Błąd i/lub zaniedbanie popełnione przez pracowników i/lub osoby mianowane , z zastrzeżeniem ewentualnej odpowiedzialności deontologicznej w przypadku naruszenia etyki Profesjonalnego Instytutu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.
  • Oszukańcze fałszowanie danych przez osoby trzecie w wyniku nieuprawnionego wtargnięcia do Witryny;
  • Oświadczenia lub zachowania osoby trzeciej w Witrynie;
  • Brak możliwości korzystania z Usługi;
  • Nieautoryzowany dostęp lub modyfikacja transmisji lub danych.

   

  5. Inne warunki

  Niewykonanie przez Azull jakiegokolwiek prawa lub postanowienia (wynikającego) z niniejszych Warunków nie oznacza w żaden sposób zrzeczenia się przez Azull takiego prawa lub postanowienia.

  W przypadku, gdy jeden lub więcej aspektów niniejszych OWU wydaje się całkowicie lub częściowo niewykonalny, nie wpłynie to na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

  W przypadku konfliktu między niniejszymi Warunkami świadczenia usług a jakimikolwiek specjalnymi warunkami mającymi zastosowanie do poszczególnych usług świadczonych przez Azull, niezależnie od tego, czy za pośrednictwem Usługi, te specjalne warunki będą obowiązywać.

  Obecne OWH podlegają prawu hiszpańskiemu.

  Strony zgadzają się, że w przypadku sporu dotyczącego Usługi (w tym obowiązującego GTU), jurysdykcję mają wyłącznie sądy Cartagena, Murcia, Hiszpania.

  (wersja 27.01.2002)

  edytować

  You cannot copy content of this page

  Naam(wymagane)
  Adres