• Nederlands
 • Français
 • English
 • Polski
 • Español
 • Nederlands
 • Français
 • English
 • Polski
 • Español
 • Algemene Voorwaarden

  1. Algemeen

  Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij ieder gebruik van de website www.azull.info en al haar sub-sites (hierna “Website”), evenals iedere andere dienst aangeboden door Azull met maatschappelijke zetel te La Manga Club, Murcia, Spanje (hierna “Azull” of “Wij” of “Ons”), met Spaans ondernemingsnummer B30828016, eigenaar en beheerder van de Website” Azull werkt via meerdere kantoren in Spanje en Belgie. Elk Azull kantoor is juridisch en financieel onafhankelijk. Voor BTW en BIV nummers kantoren, zie onze wettelijke vermeldingen pagina. Het begrip “Dienst” zoals in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden gebruikt, verwijst naar het geheel van – bezoek en/of gebruik van – de Website, evenals iedere andere op of via de Website door Ons aangeboden dienst. Door het loutere gebruik van de Dienst, erkent u dat u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder “AGV”) heeft gelezen en aanvaard. Huidige AGV kunnen te allen tijde gewijzigd of herzien worden. De gewijzigde of herziene AGV worden toepasbaar vanaf het moment dat zij op de Website worden gepubliceerd. U kan de meest recente versie van de AGV te allen tijde raadplegen via deze website. Azull behoudt zich het recht voor om (een deel van) de Dienst op ieder ogenblik te wijzigen, stop te zetten, tijdelijk of permanent, en dit met of zonder voorafgaande mededeling.

  2. Gebruik van de Dienst

  U moet 18 jaar of ouder zijn om de Dienst te mogen gebruiken. Minderjarigen die gebruik wensen te maken van de Dienst, moeten begeleid worden door minstens één van hun ouders. Azull is in geen geval aansprakelijk indien minderjarigen de Dienst gebruiken zonder ouderlijk toezicht. Gebruik van de Dienst is op eigen risico. De Dienst wordt geleverd op een “as is” en “as available” basis. Als gebruiker van de Dienst verklaart u de hierna volgende verboden te begrijpen en te aanvaarden:
  • Het is niet toegelaten gebruikersnamen, paswoorden, e-mail adressen of andere persoonlijke data van gebruikers te verzamelen en/of gebruiken, voor welk doel dan ook.
  • Het is, behoudens expliciete en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Azull, niet toegelaten “metatags” te gebruiken.
  • Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor ongeoorloofde publiciteit, inclusief via spam, kettingbrieven of ongewenste e-mails.
  • Het is niet toegelaten om data mining, robots, screen scraping of gelijkaardige dataverzamelingshulpmiddelen te gebruiken op de Dienst, uitgezonderd mits uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Azull. U mag niet “framen” en geen “framing technieken” gebruiken op gelijk welk onderdeel van de Dienst zonder expliciete schriftelijke toelating daartoe.
  • Het is niet toegelaten om een onderdeel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of de toegang tot de Dienst te kopiëren, te vermeerderen, te reproduceren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Azull.
  • Het is niet toegelaten om spam te uploaden of te posten.
  • Het is niet toegelaten om wormen, virussen of enige andere code van destructieve aard te uploaden, posten of versturen.
  • Het is niet toegelaten de Dienst te wijzigen, aan te passen of te hacken of de website van een derde te wijzigen om te doen lijken alsof die geassocieerd is met de Dienst aangeboden door Azull.
  • Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor om het even welk onwettig of ongeoorloofd doel. U mag bij het gebruik van de Dienst geen grenzen van de toepasselijke wetgeving (inclusief maar niet uitsluitend deze betreffende het Auteursrecht en het Databankenrecht) overschrijden.
  • Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor commerciële doeleinden; enkel privégebruik van de Dienst is toegelaten.
  Het is wel toegelaten een “hyperlink” te creëren vanop uw eigen website naar de homepage van Onze Website. In het geval u een “deeplink” naar specifieke inhoud op de Website wil creëren, dient u Onze expliciete en voorafgaande toestemming te verkrijgen. U aanvaardt dat Azull beroep mag doen op diensten van derden en “hostingpartners” om de nodige hardware, software, opslagruimte en het nodige netwerk en aanverwante technologieën te voorzien, noodzakelijk om de Dienst te laten functioneren. Het is mogelijk dat Azull, terwijl u gebruik maakt van de Dienst, “cookies” verzendt, afkomstig van het domein (website). Een cookie is een klein bestand, verzonden door een internetserver naar uw browser, dat zich registreert op de harde schijf van uw computer. Cookies zijn noodzakelijk om optimaal gebruik te kunnen maken van de Dienst. bewaart in een cookie geen persoonlijke gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren, noch maakt gebruik van cookies voor opsporingsdoeleinden. Links naar andere websites De Website kan hyperlinks bevatten naar inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. Azull heeft geen controle over de inhoud of andere karakteristieken van die websites of webpagina’s en kan niet verantwoordelijk/aansprakelijk worden gehouden voor de kwaliteit, noch voor de juistheid van de inhoud of andere karakteristieken van die websites. De beheerders van die websites zijn als enige verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving en reglementeringen die betrekking hebben op de producten en/of diensten die zij aanbieden op of via hun website, waaronder maar niet uitsluitend de reglementering betreffende de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz. Betrouwbaarheid van de informatie op de Website Hoewel er gestreefd wordt naar betrouwbaarheid, actualiteit, volledigheid en nauwkeurigheid bij de informatie en andere inhoud die u kan terugvinden op of via de Dienst, kunnen wij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, in het bijzonder materiële, immateriële of ander schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie en andere inhoud van de Dienst. Hetzelfde geldt met betrekking tot van of via de Dienst gedownloade bestanden. In het bijzonder doen wij al het mogelijke om de vastgoedadvertenties op onze Website regelmatig bij te werken. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de inhoud van de advertentie of ingeval het vastgoed niet meer zou beschikbaar zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt. De advertentie vormt in geen geval een aanbieding in de juridische zin van het woord. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u een beslissing neemt (aankoop, huur,…) omtrent het vastgoed, contact met ons op te nemen om persoonlijk te controleren of de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed correct en up-to-date zijn. De informatie op onze Website is altijd van voorlopige aard en moet altijd door ons worden bevestigd, in het bijzonder maar niet uitsluitend wat prijzen betreft. Verwerking van persoonsgegevens Sommige functionaliteiten van onze Dienst kunnen onderworpen zijn aan de voorafgaande opgave van bepaalde persoonsgegevens; dit teneinde een vlot contact te kunnen garanderen en/of u de correcte informatie te kunnen bezorgen. De gebruiker die de persoonsgegevens meedeelt, garandeert Ons dat deze correct zijn. Wij respecteren de wetgeving m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens worden bijgehouden in de centrale databank van Azull teneinde de taken zoals haar toevertrouwd tot een goed einde te brengen. Op eenvoudig schriftelijk verzoek, gericht aan Azull, Apartado 74, La Manga Club, Murcia, Spanje, kunt u kennis nemen van deze gegevens en kunt u ze laten aanpassen en/of verwijderen indien ze onvolledig, onjuist of irrelevant zijn (wet van 8 december 1992).

  3. Intellectuele eigendomsrechten

  De teksten, tekeningen, foto’s, video’s, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van de Dienst zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren Azull of derden toe. Alle gegevensverzamelingen van de Dienst vallen onder de wettelijke bescherming aangaande databanken, dit zowel wat betreft de structuur als de inhoud. Azull verleent iedere gebruiker van de Dienst een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op ieder ogenblik herroepbare licentie om de Website op één computer te openen, de inhoud van de Dienst weer te geven en indien noodzakelijk te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen. Reproductie van de inhoud is enkel toegelaten onder volgende voorwaarden: de gebruiker mag één kopij van de inhoud van de Dienst afdrukken uitsluitend voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij daarbij de inhoud op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteursrecht en oorsprong van de Website behoudt. Met uitzondering van het bovenstaande, is het zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Azull verboden om de op of via de Dienst aangeboden informatie en inhoud op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. Azull, haar logo, iconen en handelbenamingen vallen onder de wetgeving met betrekking tot naamsbescherming. Zij kunnen niet worden gebruikt in samenhang met enig ander product of dienst op een wijze die mogelijk verwarring kan stichten of op enige wijze in diskrediet kan brengen of anderszins benadelen. Aangifte van inbreuk op intellectuele eigendom Azull beoogt te allen tijde het respect voor intellectuele eigendomsrechten. Houders van deze rechten kunnen te allen tijde Azull inlichten indien zij van oordeel zijn dat zelf of een gebruiker van de Dienst van Azull zijn of haar recht(en) miskent. Deze meldingen dienen ons via e-mail verstuurd te worden op volgend adres: mail@azull.info. Gelieve hierbij duidelijk de inhoud beschermd door intellectuele eigendomsrechten en de URL van de gegeven(s) op de Website die geschonden werd(en) of inbreukmakend is/zijn te vermelden, alsook voldoende gegevens na te laten die ons in staat stellen u te contacteren (adres, e-mailadres, telefoonnummer).

  4. Beperking van aansprakelijkheid

  U aanvaardt en verklaart dat Azull niet aansprakelijk kan en zal gesteld worden voor enige directe of indirecte schade, incidentele of bijzondere schade, gevolgschade of occasionele schade, inclusief maar niet uitsluitend, te vergoeden schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens- of ander onlichamelijke verliezen, ingevolge:
  • Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische dienstverlening of informatie verkregen via de Dienst;
  • Virussen die, ondanks de voorzorgsmaatregelen, voorkomen op de Website;
  • Een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of aangestelden van , behoudens eventuele deontologische aansprakelijkheid bij inbreuk op de plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.
  • Frauduleuze vervalsing van gegevens door derden, ingevolge niet toegelaten binnendringen van de Website;
  • Verklaringen of gedragingen van een derde op de Website;
  • De onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken;
  • Niet toegelaten toegang tot of wijziging van uw transmissie of gegevens.

  5. Andere voorwaarden

  Indien Azull enig recht of een bepaling (voortvloeiend) uit deze AGV niet uitoefent, betekent dit in geen geval dat Azull afstand doet van dat recht of die bepaling. Ingeval één of meerdere aspecten van deze AGV, geheel of gedeeltelijk onafdwingbaar (lijken), raakt dit niet aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. In het geval van een conflict tussen deze AGV en mogelijke bijzondere voorwaarden van toepassing op bepaalde diensten geleverd door Azull, al dan niet via de Dienst, dan zullen die bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. De huidige AGV worden beheerst door Spaans recht. Partijen komen overeen dat, in het geval van een betwisting met betrekking tot de Dienst (inclusief de huidige AGV), enkel de rechtbanken van Cartagena, Murcia,Spanje bevoegd zijn. (versie 27/01/2022) Bewerk

  You cannot copy content of this page

  Naam(Vereist)
  Adres